Krótka historia toruńskiej hematologii

Już w początku lat dziewięćdziesiątych w Oddziale Wewnętrznym II kierowanym przez doktora Bohdana Dowbora objęto opieką pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi. Poczatkowo była to mała grupa chorych, która z roku na rok się rozrastała. Tą grupą chorych w oddziale zajmowała się dr Małgorzata Całbecka oraz dr Aleksandra Kostyra. Z czasem do zespołu dołączyła dr Małgorzata Jackowiak, która wtedy pracowała jeszcze na Oddziale Wewnętrznym I. W tym czasie ordynatorem oddziału był dr Jacek Gessek.

W kwietniu 2001 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę medyczną w dziedzinie hematologii w regionie powstaje Oddział Hematologii. Był to pierwszy 16 łóżkowy samodzielny Oddział Hematologii w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Na ordynatora oddziału wybrana została dr Małgorzata Całbecka. W pierwszym zespole lekarskim oddziału była dr Aleksandra Kostyra, dr Małgorzata Jackowiak oraz dwie rezydentki, a wkrótce dołączyła dr Elżbieta Wyrowińska. Nadzór nad zespołem pielęgniarskim sprawowała Grażyna Rumińska.

Aby wyposażyć oddział nowocześnie potrzebne były stosowne środki, których w szpitalu wtedy brakowało. Dlatego powołano Fundację na Rzecz Hematologii, dzięki której przeprowadzono generalny remont pomieszczeń nowo powstałego Oddziału Hematologii oraz zakupiono wyposażenie sal chorych i gabinetów. Fundacja zakupiła również konieczną aparaturę medyczną – pompy infuzyjne, mikroskopy, komorę do przygotowywania cytostatyków.

W roku 2004 przy oddziale zawiązało się Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę, które wspierało pacjentów oraz pracę lekarzy i pielęgniarek. 10 lat później stowarzyszenie zmieniło nazwę Kierunek Zdrowie – na przekór rakowi krwi
(kierunekzdrowie.org)

Od początku działalności oddziału szczególną troską całego zespołu lekarzy Oddziału Hematologii jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu diagnozowania i leczenia chorych. W tym celu oddział utrzymuje bliską współpracę z wieloma ośrodkami w kraju, a zwłaszcza z Zakładem Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, natomiast w zakresie procedur przeszczepowych z Klinikami Hematologii w Gdańsku i w Łodzi. Lekarze z oddziału czynnie uczestniczyli w programach badawczych koordynowanych przez Polską Grupę ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych i Polską Grupę Szpiczakową, a w latach późniejszych w licznych komercyjnych badaniach klinicznych. Wyniki tych badań z udziałem zespołu publikowane były w medycznych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Już w czwartym roku działalności toruńska hematologia znalazła się na 10 miejscu w rankingu oddziałów tej specjalizacji opblikowanym przez tygodnik Newsweek w roku 2004. Punkty dające wysoką pozycję w rankingu, oddział zaskarbił sobie dużym odsetkiem lekarzy z drugim stopniem specjalizacji, salami o podwyższonym reżimie sanitarnym oraz obecnością psychologa.

Jesienią 2010 r przeniesiono Oddział Hematologii do nowo wybudowanego pawilonu, w którym przeznaczono na jego potrzeby stosownie dużą przestrzeń. Odpowiednie, nowoczesne wyposażenie pozwoliło na hospitalizację chorych w dobrych warunkach, a przede wszystkim uczynił ją bezpieczną, co w przypadku chorych z obniżoną odpornością jest szczególnie istotne. W 6 separatkach zainstalowana została również aparatura do intensywnego nadzoru i monitorowania czynności życiowych.

We współpracującym z oddziałem Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje się pełen zakres badań w zakresie hematologii, w tym specjalistyczne badania z zastosowaniem cytometru. Ten cenny dla hematologii aparat został zakupiony w roku 2006, a w 2014 został zastąpiony aparatem wyższej generacji. W ramach programów ministerialnych zakupiono kolejną aparaturę, wykorzystywaną w diagnostyce hematologicznej.

W roku 2010 zapadła decyzja organizowania przy Oddziale Hematologii w Toruniu ośrodka przeszczepowego i już wtedy zakupiony został separator komórkowy, który docelowo miał służyć do pozyskiwania krwiotwórczych komórek macierzystych od pacjentów, u których zaplanowano procedurę autoprzeszczepienia szpiku, a początkowo wykorzystywany był do wykonywania zabiegów plazmaferezy.

W roku 2015 powstaje Bank Krwiotwórczych Komórek Macierzystych w wyremontowanych pomieszczeniach po starej aptece. Zgodę Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie działalności Bank uzyskał we wrześniu 2016. W grudniu tego samego roku zgodę na działalnośc przeszczepową uzyskał Oddział Hematologii. Pierwsza zbiórka i preparatyka komórek macierzystych odbyła się w lutym 2017. Kierownikiem Banku została dr Małgorzata Całbecka, która ordynaturę na Oddziale Hematologii przekazała dr Grzegorzowi Charlińskiemu. Z końcem roku 2021 dr Małgorzata Całbecka przeszła na emeryturę, a kierownictwo w Banku objął dr n. med. Tomasz Wandtke.

Przy Oddziale działała artystyczna Galeria Sponsorów. Zapraszani do współpracy z galerią artyści ofiarowując Fundacji swoje dzieła stawali się sponsorami wspomagającymi leczenie pacjentów Oddziału Hematologii. Dzieła te w geście wdzięczności trafiały do innych z kolei sponsorów, tych, którzy wzbogacali konto fundacji. Przez 10 lat działalności galerii odbyło się 57 wystaw, w tym wielu wybitnych toruńskich artystów.

W roku 2011 w galerii pojawiły się fotografie pacjenta Oddziału Hematologii i od tego momentu rozpoczyna się historia Galerii Artystów – Pacjentów. Utalentowani w różnych dziedzinach sztuki pacjenci Oddziału Hematologii stopnio zapełniali przestrzeń tej szczególnej galerii.

Zespół oddziału i Fundacja na Rzecz Hematologii wyszli ze swoją działalnością również na zewnątrz szpitala organizując w Dworze Artusa w okresie świąt Bożego Narodzenia coroczny koncert charytatywny.

Podczas koncertów, na który przychodziły tłumy Torunian, przeprowadzana była zbiórka funduszy początkowo przeznaczana na badania włączające do rejestru potencjalnych dawców szpiku w ramach akcji „Szpik City - Toruńska Kropla Życia”, która wiosną każdego roku organizowana była na UMK przez jednego z członków rady Fundacji Marcina Ostajewskiego. Do roku 2012 dzięki naszym akcjom przeszło 3000 osób zostało włączonych do rejestru.

Od następnego roku koncertami wspierane były finansowo turnusy rehabilitacyjne, które już od 2002 roku corocznie organizowane były w Pieninach dla chorych, którzy ukończyli najbardziej wyczerpujący etap leczenia polegający na intensywnej chemioterapii, często zakończonej przeszczepieniem szpiku.

W marcu 2017 roku pod kierownictwem dr G. Charlińskiego, zespół pracowników Oddziału Hematologii i BKKM wykonuje pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim zabieg autologicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych u dorosłego chorego. W październiku 2018 roku, kierownictwo oddziałem przejmuje jednomyślnie wybrany przez cały zespół lekarski, dr Marcin Rymko, po tym jak z pracy odchodzi w atmosferze konfliktu dr Grzegorz Charliński. Pod kierownictwem dr. Marcina Rymko nawiązano owocną współpracę z Konsorcjum Szpiczakowym, Polską Grupą Chłoniakową oraz kontynuowano współpracę z Polską Grupą ds Leczenia Ostrych Białaczek biorąc udział w licznych projektach naukowych owocujących publikacjami w najlepszych czasopismach medycznych.

Równolegle rozwijano działalność części przeszczepowej oddziału. Pandemia COVID 19 utrudniła znacząco funkcjonowanie oddziału. Pomimo tego do końca czerwca 2022 roku wykonano 74 zabiegi autologicznego przeszczepienia komórek krwiotówrczych nawiązując współpracę z ośrodkami ościennymi.

1 lipca 2022 ze względu na zaskakującą decyzję dyrekcji Szpitala Miejskiego w Toruniu przywrócenia na stanowisko orydnatora skonfliktowanego z zespołem dr. G. Charlińskiego, pracownicy Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku jednomyślnie nie wystąpili o przedłużenie kontraktów. Dzięki wsparciu Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu i przede wszystkim wiernej grupie Pacjentów i Mieszkańców Torunia oraz Lekarzy Hematologów z całej Polski dnia 11.07.2022 roku Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Nardowoego Funduszu Zdrowia Jan Gessek w celu zabezpieczenia dostępności do świadczeń leczenia szpitalnego pacjnetów hematologicznych podjął decyzję o ogłoszeniu postępowania w trybie rokowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2022 roku. Oznacza to, że oddział wznowi swoje funkcjonowanie w tym samym składzie lekarskim i w większości pielęgniarskim od 01.08.2022r w murach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Zaniepokojeni pacjenci mogą ponownie wrócić pod uważną opiekę swoich dotychczasowych lekarzy. Przypominamy, że aby do tego mogło dojść należy uzyskać w gabinecie lekarza rodzinnego (POZ) nowe skierowanie do Poradni